Obchodní podmínky

Petr Novotný
Pardubický zdobený perník
se sídlem Pardubice, Češkova 1568, Pardubice 530 02
IČ: 73857793
DIČ: CZ8512283626

1. Obchodní podmínky

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") Petr Novotný - Pardubický zdobený perník, se sídlem Češkova 1568, Pardubice, 530 02, IČ: 73857793 (dále jen „prodávající") platí pro nákup v internetovém obchodě www.pardubicky-pernik.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.pardubicky-pernik.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.pardubicky-pernik.cz/ (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se takové právní vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Tyto obchodní podmínky se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2. Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky jsou určeny pro kupujícího/spotřebitele, je tento nadále v těchto obchodních podmínkách označován jako kupující. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky se na kupujícího/nikoli spotřebitele nevztahují. Kupní smlouva – Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího
prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Odchylným ujednáním v kupní smlouvě však nemůže kupující spotřebitel sjednat pro něj nepřiměřené smluvní podmínky, které by představovaly zhoršení jeho zákonných práv.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Jak provést objednávku

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a případných dalších povinných plateb. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

2.4 Případné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že je hodnota objednávky vyšší než 10.000Kč vč. DPH, je nezbytné se informovat k ceně nákladů na dopravu na e-mailové adrese: info@pernikpardubicky.cz

2.5 Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny své kontaktní údaje. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6 Doručení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, když kupující dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu anebo v případě, že zboží se již nedodává. Pokud dojde k takovému odstoupení od smlouvy, prodávající bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu jím případně předem zaplacené finanční prostředky.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.2 na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.3 hotově v provozovně prodávajícího na adrese Petr Novotný - Pardubický zdobený perník, Češkova 1568, Pardubice 53002, po předchozí konzultaci na elektronické adrese prodávajícího: info@pernikpardubicky.cz

3.4 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího po předchozí konzultaci s prodávajícícm na elektronické adrese info@pernikpardubicky.cz

3.5 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je vždy komunikována takovým
způsobem, který nemůže způsobit zdání, že je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

3.6 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (4) dnů od uzavření kupní smlouvy

3.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.8 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9 Zboží může být odesláno kupujícímu pouze po reálném uhrazení celkové částky objednávky prodávajícímu, tj. do (4) pracovních dní.

3.10 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.11 Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na žádost kupujícího zašle prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu v tištěné podobě

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

4.2 Od kupní smlouvy může kupující odstoupit, je-li mu dodáno zboží poškozené nebo ve stavu, který neodpovídá objednávce kupujícho.

4.3 Kupující bere na vědomí, že výrobky objednané v eletkronickém obchodně www.pardubicky-pernik.cz jsou výhradně ruční práce a mohou tedy být vyhotoveny originálně a ruční práci odpovídajícím rozdílům.

4.4 Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, uplatní kupující ve vlastním zájmu u  prodávajícího reklamaci.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejlépe současně s jeho projevem vůle o odstoupení od smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nepoužité a v původním obalu. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (ponížené o náklady spojené s vrácením zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo po dohodě s kupujícím jiným způsobem. Ohledně částky, která je vracena kupujícímu vystaví prodávající kupujícímu dobropis. Prodávající vždy vrátí zaplacené finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

4.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či použito, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Tím není dotčena povinnost prodávajícího nesení nebezpečí škody na věci do jejího převzetí kupujícím. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s výší ceny za dopravu.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude vždy prodávajícím informován o termínu dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši odpovídající prokazatelným nákladům, a neposkytne-li ani poté kupující svoji součinnost pro opakované dodání zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží vůbec, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s doručováním zboží. Tímto nejsou dotčena ostatní práva prodávajícího.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu v jeho vlastním zájmu doporučeno zkontrolovat počet dodaného zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Není-li věc (zboží) při jeho převzetí ve shodě s kupní smlouvou (viz níže) může kupující ihned uplatnit svá práva z toho plynoucí. V dodacím listu kupující může uvést, že zásilka zboží vykazovala vady a nesplňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky proto bude nahlíženo z pohledu podepsaného dodacího listu a v něm uvedených poznámek kupujícího k dodanému zboží. Ihned po doručení zboží je kupujícímu doporučeno pečlivě zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv vad zboží toto neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží, oznámit prodávajícímu, když tak kupující významně přispěje k rychlému procesu reklamace. Oznámení kupujícího podle předchozí věty by mělo obsahovat specifikaci vad zboží.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. Zboží je dodáváno vždy v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od jejího uzavření, není-li v konkrétním případě dohodnuto
jinak.

6. Odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou, záruka, reklamace

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Petr Novotný - Pardubický zdobený perník, Češkova 1568, Pardubice. Nebo na emailové
adrese prodávajícího: info@pernikpardubicky.cz

6.5 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedena výrobcem delší záruční doba, činí zářuční doba dobu minimání trvanlivosti, která je uvedena na každém výrobku ze spodní části. Na etiketě daného výrobku a je platná od data výroby produktu.

6.6 Záruka se nevztahuje na tyto situace:

- Uplynula u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

- Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

- Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

- Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav.

- Zboží bylo poškozeno živly.

6.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 9 měsíců. Kupující při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

6.8 Kupujícímu je doporučeno, aby případnou reklamaci vždy nejprve telefonicky konzultoval s prodávajícím, kdy se dohodnou na jejím konkrétním řešení nejvhodnějším řešení. V případě, že je reklamace řešena zasláním zboží k prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (nejlépe originálního obalu) a zasílané reklamované zboží případně pojistí.

6.9 Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.10 O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7. Vlastnosti zboží, doklady ke zdobží a nakládání se zbožím

7.1 Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.pardubicky-pernik.cz může být takového charakteru, který vyžaduje odborné znalosti při jeho užívání. Kupující tak nese svoji odpovědnost pro případ, že se zbožím bude nakládat v rozporu s podmínkami jeho užití v článku 7.2

7.2 Podmínky užití zboží - Pardubický perník

- skladování je možné při teplotách od 7 - 20 stupňů celsia

- skladování je na možné pouze místě bez přímého slunečního svitu

- manipulace se zbožím může být pouze šetrná vzhledem ke křehkosti Pardubického perníku

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Obaly zboží

9.1 Kupující nemůže být nucen uchovávat originální obaly pro případnou reklamaci, může tak však učinit ve svém zájmu. Kupujucí musí uchovávat obaly výrobků pro případnou reklamaci v případě, že obal je nezbytnou a hodnotnou součástí samotného objenaného výrobku, rozumí se zejména dárkové krabičky tvořící výraznou součást hodnoty produktu.

9.2 O obalech produktů je kupující seznámen textovým sdělením na internetovém obchodě www.pardubicky-pernik.cz vždy v každé kategorii vybraných produktů.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.9 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, nejde-li o informace, kde informační povinnost vzniká přímo ze zákona.

10.11 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. Doručování

11.1 V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. Záverečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení
není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: Petr Novotný, Češkova 1568, Pardubice 530 02, tel.: +420 602 939 623, info@pernikpardubicky.cz

V Pardubicích 1.1.2014

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu